عامــل اصلی در تبیین کتابهــا و معارف تولید شده و انتقال بهینه شده مطالب متناســب بــا ظرفیــت و نیــاز افــراد بــه جوانــان و نوجوانــان، اســاتید و مربیــان طلبه میباشــند که اساســا با محتوای موجود همراه بوده و این مباحث را فهم و درک کــرده باشــند و از طرفــی تــوان و مهــارت ارتباطگیری با جوانان را نیز دارا باشــند. طهارت نفس و باور به ســلوک توحیــدی و حرکــت و ســیر عملــی بــه سوی حضرت حق از الزامات این عرصه میباشد. پاســخگویی آفلایــن و پشــتیبانی محتوایــی و برطــرف کــردن نیازهــای مخاطبان آموزش دیده بر عهده مؤسســه جوانان میباشــد که این امر در ســایت bartarin-arezoo.ir  پیــش بینــی شــده اســت.