تشکلهای مرتبط با دبیرخانه «برترین آرزو» کــه اردوهــای بــه مقصــد مشــهد مقدس را به عنوان مکمل فعالیتهای تربیتی معرفتی خویش تعریف کرده اند، میتوانند از بسته میزبانی و پشتیبانی مؤسسه به شرح ذیل استفاده کنند:

حضور در مکانهای مؤسسه جوانان در صــورت امکان بــا تخفیف برای مدت 3 شب.(اسکان، پذیرایی، برنامه حرم مطهر، بســته تبرکــی و هدیــه و تأمیــن اســتاد آموزشــی بــرای تبییــن یک موضــوع یا پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت ناظــر به کتب آموزشی دیده تا کنون)

اعزام استاد به محل اسکان یا اردوی تشــکلهای حاضــر در مشــهد بــرای تبیین موضوعات یا پاسخ به سؤالات و شبهات مخاطبان