اردوگاه فرهنگــی تربیتــی امــام رضاعلیه‌الســلام (بیلدر)

اردوگاه فرهنگــی تربیتــی امــام رضاعلیه‌الســلام یکی از موقوفات متعلق به حضرت رضاعلیه‌الســلام است که در یکی از زیباتریــن و مفرحتریــن باغهای موقوفه آستان قدس رضوی طراحی شده است. ایــن اردوگاه در ابتــدای جــاده طرقبــه مشــهد مقــدس قــرار دارد کــه بــا تدابیــر داهیانــه تولیــت آســتان قــدس رضــوی و در راستای توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقــاب مبنــی بــر کار فرهنگــی و تربیــت مســتمر در مســیر تربیــت و شــکوفایی اســتعدادهای آینده‌ســازان انقــاب از اســفندماه ســال 1395 فعالیــت خــود را آغاز کرده و تا کنون بیش از 100 هزار جوان و نوجوان از سراســر کشــور از امکانات این اردوگاه استفاده کرده‌اند. ایــن اردوگاه کــه از قدیمی‌تریــن باغــات آســتان قدس رضوی به شــمار میرود، در یکی از بهترین ییلاقات اطراف مشــهد در زمینی به مســاحت 87 هکتار واقع شــده اســت کــه پــس از تحویــل آن به مؤسســه جوانــان آســتان قــدس رضــوی، ایــن مجموعــه بــا آماده‌ســازی کلیــه امکانــات آموزشــی، رفاهــی و همچنیــن تجمیــع آیتم‌هــای تفریحــی و جــذاب همچــون صخره‌نــوردی، پینت بــال، لیزرتــگ، تیرانــدازی با کمــان و تپانچــه، فوتبــال ســاحلی، شــنا و غواصــی و دههــا بــازی دیگــر آن را به یکی از بهتریــن اردوگاههای فرهنگی تربیتی کشور مبدل کرده است. هــزار مترمربع ســاخت و تجهیــز بیــش از 4 فضای سرپوشیده شامل دو سوله اسکان بــا ظرفیت اســکان تختخوابــی 400 نفر، 12 بــاب کلاس آموزشــی، ســالن غذاخــوری 400 نفره، حســینه و نمازخانه، 100 چشمه ســرویس بهداشــتی و حمــام و تجهیــز و ســاختمان اداری بــه جهــت راه‌انــدازی 4 تغییــر کاربــری ایــن فضــای باغــی در طول کمتر از 3 سال رقم خورد تا این فضا بتواند میزبان اردوهای فرهنگی تربیتی از سراســر کشور باشد.

مجتمعی برای دانشجویان

ایــــــن مــجــتــمــع یـــکـــی از مــجــهــزتــریــن مجموعه‌های دانـشـجـویـی و تنها مرکز اختصاصی دانشجویی واقـع در نزدیکی حـرم مطهر رضـوی اسـت، ایـن مجموعه ضمن دارا بودن محیطی صمیمی مکانی ویــــژه بــــرای بـــرگـــزاری اردوهــــــا، گـعـدههـا، مباحثات و مناظرات دانشجویی را نیز تأمین میکند. مجتمع دانشــجویی امام رضاعلیهالسالم مرکز تعالی فکر و اندیشه جوان در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع در فاصلهای کمتر از 1 کیلومتر تا حرم مطهر رضوی واقع شده است که به همت مؤسسه جوانان آستان قــدس رضــوی در 16 آذر 1397 بــه مکانــی کاملاً دانشجویی تبدیل شد تا این فضا به مکانی برای میزبانی اردوهای دانشجویی و تشــکلهای جوان سراســر کشور تبدیل شود. شــاید بــه ســختی بتــوان نمونــهای مشــابه بــرای مجتمــع دانشــجویی امــام رضاعلیهالســام در کشــور پیــدا کــرد کــه بــرای تمامــی نیازهــای جــوان بــه خصــوص دانشــجویان پاســخی داشــته باشــد؛ بــرای دانشــجویان دیگــر شـهرها؛ فضـای اسـکان؛ بـرای اردوهـای دانشجویی؛ فضای همایشی،کنفرانسی و کلاســی؛ کافــه کتــاب و فضایــی کامــلاً دانشــجویی بــرای تعالــی فکــر و اندیشــه جــوان، گعدههــای معرفتــی و تربیتــی و مناظــرات آزاد اندیشــی؛ بــه همــه اینهــا بایــد فضــای تفریحــی و ورزشــی را هــم اضافــه کــرد کــه دانشــجویان میتواننــد اوقــات فراغتــی خــوش در ایــن مجتمــع داشــته باشــند. مجتمع دانـشـجـویـی امــــام رضـا(عـلـیـه السالم) به عنوان تنها مرکز خدماتدهی بــــه اردوهــــــــــای مــعــرفــتــی و فـرهـنـگـی دانـشـجـویـان در آسـتـان قــدس رضـوی بیش از 90 تشکل و گـروه دانشجویی از دانشگاههای مختلف سـراسـر کشور با جمعیتی بالغ بـر 13هـــزار نفر از ابتدای افــتــتــاح مـجـتـمـع دانــشــجــویــی امــام رضاعلیه‌السلام از خدمات دانشجویی این مرکز استفاده کـرده انـد، عـلاوه برآن این مجتمع تا کنون میزبان بیش از 300 همایش، کـارگـاه و کـاسهـای آموزشی معرفتی و تشکلی بوده است. ایـن مجتمـع بـا ظرفیـت اسـکان شـبانه400  تختخوابــی تا کنــون میزبــان بیــش از 31 هــزار نفرشــب خــواب در قالــب اردوهــای دانشــجویی بــوده اســت کــه بــه مشــهد مقــدس مشــرف شــده و از خدمــات اســکان مجتمــع دانشــجویی امــام رضــا علیهالســام در روزهــای متمــادی اســتفاده کردهانــد.